Ommoordse Veld

Flora en fauna

Een ecologische blik op het Ommoordse Veld

Introductie

Het Ommoordse Veld is gelegen tussen woonwijken en de Rotte. Van oorsprong was het een veenmoeras. In de laatste 50 jaar, na de aanleg van de wijk Ommoord, zijn op dit gebied van 25 hectare verschillende landschapstypen ontstaan met bijbehorende flora en fauna. De bestemming is groen en recreatie. Het vormt een verbinding tussen stad en platteland.

Bloeiende magnolia

Bloeiende magnolia.

We leiden u achtereenvolgens door oer-Hollands landschap, rietland, langs sloten en slootjes, het park in een park en het veenweidegebied.

Over die gebieden willen wij u graag vertellen wat er in de verschillende jaargetijden te beleven valt aan flora en fauna, wat u kunt zien, kunt horen, kunt ruiken of kunt voelen.

Wij zijn dank verschuldigd aan diverse instanties die ons hebben geholpen met het verzamelen van de gegevens, Natuurstad, IVN, KNNV Natuurlijk Rotterdam en zij die nauw betrokken zijn bij het onderhoud van het Ommoordse Veld: Stadsbeheer Gemeente Rotterdam en Stichting Landschapsonderhoud (SLR).

Oer-Hollands landschap

In het westelijk deel van het Ommoordse Veld vinden we enkele typisch oer-Hollandse landschapselementen: een boerderij, een wilgenlaantje, het veenmoeras, een broekbos en geriefbosjes.

De oer-Hollandse landschapselementen op de kaart. Aan de westkant van het Ommoordse Veld zijn het klimaatbosje en de broek- en geriefbosjes te vinden. Het veenmoeras bevindt zich tussen deze bosjes en kinderboerderij De blijde Wei. Aan weerszijden van de kinderboerderij lopen wilgenlaantjes. Klik of tik op een cijfer om direct naar de betreffende sectie te navigeren.

1

Boerderij

Voor 1965 was heel Ommoord boerenland, vooral veeteelt en in beperkte mate tuinbouw. Nu resteert nog slechts één boerderij, in gebruik als kinderboerderij De Blijde Wei.

Flora en fauna

Je ziet er alle dieren die traditioneel op een boerderij thuishoren, maar er is ook aandacht voor vogels. Er is een vogelkijkhut, een zwaluwtil en een ooievaarsnest dat door ooievaars in gebruik is genomen. De zwaluwtil is nog nooit door zwaluwen in gebruik genomen, wie weet komt dat nog.

Het terrein van de kinderboerderij De Blijde Wei met het geitenhok en daarnaast de paardenwei.

In de eendenvijver zwemmen diverse eendensoorten. In een 'boek' bij de vijver kun je opzoeken welke dat zijn. Er is een oude boomgaard en een kruidentuin. Bij de kruidentuin vind je een informatiepunt over bijen. Kruiden trekken veel bijen aan. Verder zijn er voor de scholen in Prins Alexander allerlei lessen over de natuur en leefomgeving.

Beheer en bedreigingen

De Blijde Wei valt onder beheer van Natuurstad Rotterdam. Deze stichting stimuleert duurzaam denken en handelen door middel van recreatie, educatie en participatie.

Ziekten zoals vogelgriep maken dat kippen en eenden opgehokt moeten worden en niet zichtbaar zijn voor de bezoekers.


2

Knotwilgenlaantje

Aan de noordkant van het Ommoordse Veld zijn verschillende fraaie wilgenlaantjes te vinden.

De knotwilg wordt traditioneel in laaggelegen gebieden aangeplant langs wegen en sloten. Ze verstevigen met hun wortels bermen en oevers.

Na enkele jaren worden ze op circa 2 meter hoogte afgezaagd. Iedere 3 tot 6 jaar wordt er geknot door de nieuw uitgelopen takken weg te nemen.

Flora en fauna

De knotwilg is een wonder van biodiversiteit. Inheemse bomen trekken veel meer insecten aan dan uitheemse bomen en de wilg het meest van allemaal. Insecten trekken vervolgens weer veel vogels aan.

In holten in de wilgenstam vinden kleine dieren als muizen, marters, padden en salamanders een schuilplaats. Een rij knotwilgen is voor vleermuizen, die in het Ommoordse Veld talrijk zijn, een belangrijke oriëntatie in het landschap.

Aangewaaid fluitenkruid heeft een prima plek gevonden in een knotwilg. Een grote spinnenfamilie is blij met de lange uitlopers van deze wilg.

Onder de wilgen staat overal fluitenkruid dat in het voorjaar met witte, sterk geurende schermbloemen bloeit. Fluitenkruid dankt zijn naam aan het feit dat van de holle stengel een fluitje kan worden gemaakt.

Beheer en bedreigingen

Iedere 3 tot 6 jaar wordt de wilg geknot door de nieuw uitgelopen takken weg te nemen om te voorkomen dat de takken te zwaar worden en de boom uiteenscheurt. Ze worden niet allemaal tegelijk geknot zodat vogels en insecten voldoende leefruimte houden.

Wilgen zijn gevoelig voor watermerkziekte, een plantenziekte waar geen goede remedie tegen is. Op veel plekken in Nederland zijn wilgenlaantjes verdwenen omdat ze veel onderhoud vragen en wilgentakken niets meer opleveren.

Wilgen die dood zijn gegaan worden vervangen door nieuwe stekken. Dit wordt 'inboeten' genoemd. Zo'n kale staak, niet meer dan een afgezaagde tak die in de grond wordt gestoken, kan zich in de loop der jaren ontwikkelen tot een nieuwe knotwilg.


3

Veenmoeras

Tussen het wilgenlaantje en de Rottekade ligt een stuk land dat niet meer door boeren gebruikt wordt. Door ecologisch beheer keert het nu terug naar hoe het was voor het land in cultuur gebracht werd: een veenmoeras.

Veenmoerassen bedekten eeuwen geleden het merendeel van het Nederlandse laagland.

Veen is een sponsachtige grondsoort opgebouwd uit afgestorven plantenresten in natte gebieden. Als je door het weiland loopt, kun je dit goed voelen.

Dit deel van het Ommoordse Veld behoort tot een van de laagste delen van Nederland en ligt door het afgraven van het veen om turf te winnen meer dan 6 meter onder de zeespiegel.

Ten gevolge van de bodemdaling en de oxidatie van het veen komt CO2 vrij, ongeveer 3% van de totale uitstoot in Nederland.

Verdere bodemdaling door inklinken van veen is dan ook onwenselijk en heeft serieuze gevolgen voor het klimaat. Op dit moment bestaat Nederland voor 9% uit veen.

Dat veen ligt deels in stedelijk gebied, deels in natuurreservaten, maar voor het overgrote deel wordt het door boeren gebruikt, vooral melkveehouders.

Voor agrarisch gebruik is het handig als het land droog is, je kunt er veel vee op kwijt en het met grote machines onderhouden.

In plaats van grote grasmaaiers worden 's zomers schapen ingezet.

Om verdere bodemdaling en CO2- uitstoot tegen te gaan zijn er nu in het hele land plannen om veenweidegebieden te vernatten en zoals hier in het Ommoordse Veld het oorspronkelijke veenmoeras terug te brengen.

Veenoxidatie

Bovenstaande illustratie toont het proces van veenoxidatie (klik om te vergroten).

Flora en fauna

Moerassen behoren tot de soortenrijkste levensgemeenschappen in Nederland. Veenmoeras is vooral van belang voor vogels, insecten, vissen, amfibieën en kleine zoogdieren. Door dit stukje Ommoordse Veld aan de natuur terug te geven zal hier de biodiversiteit toenemen.

We zien veel bossen pitrus staan. Al in de Romeinse tijd werd het binnenste van de stengel van deze plant gebruikt als pit voor olielampjes, vandaar de naam pitrus.

In de zomer kleurt zuring het veld rood. Verder veel bloemen als pinksterbloem, koekoeksbloem, boterbloem. Op de natste plekken groeit veenmos.

De planten trekken veel insecten aan, veel soorten libellen zijn er te zien en vlinders en bijen.

Vogels die je hier altijd ziet zijn watervogels als eenden, waterhoentjes en meerkoeten, maar vooral de blauwe reiger.

Vaker zien we nu ook de zilverreiger, de lepelaar of de ooievaar. Ook fazanten zien en horen we de laatste tijd weer meer.

Omdat er in dit gebied veel kleine dieren een schuilplaats vinden zijn roofvogels als de torenvalk en de buizerd vaak te zien. De buizerd hoor je eerder dan je hem ziet, hij cirkelt rond in de lucht en maakt een mauwend geluid. Bij de zoogdieren valt een toenemend aantal hazen op.

Beheer en bedreigingen

Het veenmoeras is drassig, grote machines zakken er in weg. Ecologisch beheer vindt plaats met een lichte maaimachine, een zeis of bij voorkeur met een schaapskudde. Schapen verspreiden de zaden, bemesten de grond en zorgen ervoor dat dominante grassen geen kans krijgen Het onderhoud is daardoor duurder.

Niet iedereen vindt het verwilderen een succes. Het wordt soms als een gebrek aan onderhoud gezien, men heeft liever een glad gemaaide weide.


4

Geriefbos

Een geriefbosje is ook een cultuurhistorisch landschapselement.

Vroeger werden deze bosjes gebruikt voor het hakken van brandhout of voor hout van stelen van gereedschap op de boerderij. Omdat ze die functie niet meer hebben dreigen deze bosjes uit het landschap te verdwijnen.

Na verloop van tijd worden de uitlopers van de bomen in het geriefbosje op kniehoogte afgezaagd om het landschapselement te bewaren.

In dit deel van het Ommoordse Veld worden op verschillende plekken essen op kniehoogte afgehakt om dit landschapselement te bewaren.

Flora en fauna

De bomen van een geriefbosje zijn snelgroeiende bomen als essen of wilgen. De afgeknotte stobben lopen snel weer uit.

Enkele planten in de buurt van het geriefbosje, waaronder de grote ratelaar, rode klaver, grashalmen en de kale jonker.

Beheer en bedreigingen

Geriefbosjes zijn alleen cultuurhistorisch van waarde, niet meer economisch. Hakhout wordt niet meer gebruikt in en om de boerderij zoals in vroeger tijden.


5

Broekbos

Het broekbos wordt een leesteken van het landschap genoemd.

Broekbossen komen van oudsher voor op zeer natte plaatsen. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant richting de Rotte vinden we een broekbosje. In de winter staan de bomen in het water, 's zomers staat het grondwater dicht onder de oppervlakte.

Broekbos in het Ommoordse Veld.

Flora en fauna

In laagveengebieden gaat het meestal om een elzenbos, soms wilgen. Kenmerkende planten zijn zeggesoorten, varens en riet. Als je richting de Rotte loopt, zie je tussen de bomen door takkenrillen die zijn opgeworpen om vogels en kleine dieren een schuilplaats te bieden.

Een takkenril bestaat uit in de lengte opeengestapelde takken van snoeihout. In het dode hout zitten veel insecten die tot voedsel dienen voor vogels als winterkoninkje, roodborst en heggenmus.

Takkenrillen in het broekbos en één van de bewoners: de heggenmus.

Ook scharrelen er fazanten rond in dit deel van het Ommoordse Veld. Kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen vinden hier beschutting en de gewone pad overwintert er graag. Op het dode hout groeien mossen en paddenstoelen.

Beheer en bedreigingen

Als de grondwaterstand te laag wordt, maken de moerasplanten plaats voor brandnetels en braamstruiken, planten die zeer goed gedijen op een stikstofrijke bodem.


6

Klimaatbosje

Ter ere van de verkiezing van het Ommoordse Veld tot het mooiste groene plekje van Prins Alexander werd in 2008 onder aan de Rottekade een klimaatbosje geplant.

Een klimaatbosje bestaat uit drie bomen die in een driehoek zijn geplant. De driehoek als waarschuwingssignaal dat het niet goed gaat met het klimaat. Daar is nog niet veel aan veranderd.

Het klimaatbosje aan de Rottekade is geplant in een driehoek die de urgentie van klimaatverandering moet benadrukken.

Flora en fauna

Bij een klimaatbosje gaat het altijd om walnootbomen. Het is de bedoeling dat zij uitgroeien tot grote bomen die veel CO2 kunnen opnemen.

Beheer en bedreigingen

De bomen staan misschien te veel met hun wortels in het water. Zij doen het niet goed op deze plek. Maar misschien is het wel symbolisch voor hoe het met het klimaat gaat.

Rietland

Bij de inrichting van het Ommoordse Veld rond 1990 was het de bedoeling om dit natste deel geheel in te richten als rietland. Vanwege de bijzondere grondsamenstelling van twee graslandjes in dit gebied, is het oorspronkelijke plan niet doorgegaan. Wij noemen deze landjes nu het orchideeënveld. Aan de zijde van de Klaverbuurt wordt het veld begrensd door een rij essen.

Het natste deel van het Ommoordse Veld: graslandjes met orchideeën, rietaanplant en een paddenpoel. Aan de westkant wordt dit deel begrensd door een bosrand met essen. Klik of tik op een cijfer om direct naar de betreffende sectie te navigeren.

7

Bosrand met essen

Aan beide zijden van het fietspad, het Hoogerbruggepad, staat een rij essen, inmiddels uitgegroeid tot grote bomen.

Flora en fauna

De es is een boom uit de olijffamilie die snel groeit en tot wel 40m hoog kan worden. Onder de essen groeien struiken als het krentenboompje, de sleedoorn en de Gelderse roos.

Aan beide zijden van het Hoogerbruggepad staat een rij essen, inmiddels uitgegroeid tot grote bomen.

In de grote bomen en in het struikgewas vinden veel vogels een plek, kauwen, eksters, duiven, maar ook veel kleinere vogels als mezen, tjiftjaf, fitis en groenling. Een enkele keer wordt er een ijsvogel waargenomen bij de sloot aan de rand van het Ommoordse Veld.

Beheer en bedreigingen

Sinds begin jaren negentig worden de essen bedreigd door een schimmel, een invasieve exoot uit Zuidoost-Azië. De essentaksterfte kan een boom zodanig aantasten dat hij weg moet. Hier staan ook enkele bomen die er niet zo goed aan toe zijn. Nog niet zo erg dat ze vervangen moeten worden. De grote bonte specht is heel vaak te vinden in de bomen die er niet goed aan toe zijn, er zitten veel insecten in.

Op de boomvervangingskaart van de gemeente Rotterdam kunt u, door in te zoomen, elke boom die in Rotterdam staat opzoeken. U kunt de naam zien en ook of de boom aan vervanging toe is.


8

Orchideeënveld

De voedselarme graslandjes waarop de orchideeën staan, blijken een natuurkwaliteit te hebben die uniek is voor Rotterdam. Er staat bijvoorbeeld reukgras, echte koekoeksbloem en tweerijige zegge. Op deze veldjes door bureau Stadsnatuur 'Rotterdams mooiste graslandje' genoemd, is geen riet geplant.

Echte koekoeksbloem en lieveheersbeestjes op tweerijige zegge.

Orchideeën die oorspronkelijk langs de Rotte groeiden werden geherintroduceerd. Zaad uit de Vlaardingse Vlietlanden werd uitgestrooid in het Ommoordse Veld. De herintroductie was aanvankelijk zeer succesvol. Ook nu zijn er elk jaar orchideeën te bewonderen, maar niet meer in de aantallen van rond de eeuwwisseling. Het aantal orchideeën fluctueert sowieso ieder jaar — dat hoort bij de soort en is landelijk waar te nemen.

Flora en fauna

Er staan twee soorten orchideeën, de rietorchis en de brede orchis, die erg op elkaar lijken.

De brede orchis bloeit al in mei, de rietorchis wat later. De brede orchis is zeldzamer dan de rietorchis. De bloemen zijn rozerood tot paars.

Ook de vleeskleurige orchis is te vinden tussen het riet.

Het is een vroege bloeier, die gewoonlijk begin mei reeds in bloei staat.

Andere planten die je hier kunt vinden zijn grote aantallen van de ratelaar, en de moerasspirea.

Rode klaver

Daarnaast zijn hier reukgras, dat een zoete toffee-achtige geur verspreidt, en rode en witte klaver te vinden.

De ratelaar kleurt het veld heldergeel. De naam dankt de plant aan het feit dat de zaden ratelen in de kelken als je de plant op en neer beweegt.

De plant is een half-parasiet, hij parasiteert op graswortels. Waar een ratelaar staat, is bijna geen gras te bekennen.

Een bij op bezoek bij een kattenstaart.

Dit vochtige gebied is heel aantrekkelijk voor insecten, vooral verschillende soorten vlinders en libellen zijn hier te vinden.

Beheer en bedreigingen

Medewerkers van de Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam voeren vanaf de aanleg, in opdracht van Stadsbeheer ecologisch beheerswerk uit in dit kwetsbare deel van het Ommoordse Veld. Zij doen dit met de hand of met licht materieel om geen schade aan te richten.

Orchideeën stellen hoge eisen aan de grondsoort. De grond moet niet te droog zijn en matig voedselrijk. Te veel stikstof in de bodem is niet goed voor de orchidee. Bovendien zijn zij aangewezen op mycorrhiza-schimmels waarmee zij in symbiose samenleven.

Het zaad kan alleen tot wasdom komen in natuurgebieden, waar de schimmel nog leeft. Uitsteken en verplanten heeft absoluut geen zin, in grond waar de schimmel niet aanwezig is gaat de plant gaat onherroepelijk dood.

In dit gebied zijn in het voorjaar naast orchideeën ook veel rode klavers, boterbloemen en moeraskartelblad te vinden. Het moeraskartelblad is net als de ratelaar een half-parasiet. De plant parasiteert op wortels van riet. In de zomer domineert woekerend riet.

Mensen en honden vormen ook een bedreiging voor dit unieke veldje. Je moet er niet doorheen lopen. Niet om een foto te maken en natuurlijk niet om een orchidee te plukken of mee naar huis te nemen. Wilde orchideeën zijn beschermde planten.

Het riet dat zich steeds verder uitbreidt in het Ommoordse Veld maakt dat de orchideeën en andere bloemen na eind mei nauwelijks meer zichtbaar zijn. Alleen de moerasspirea met zijn grote trossen roomkleurige bloemen komt nog boven het riet uit.


9

Rietaanplant

Rietland is een strook waarin hoogopgaand riet domineert. Het is een belangrijke biotoop voor een groot aantal dieren: vogels vinden er gelegenheid om te nestelen. Kleine dieren kunnen er schuilen.

Flora en fauna

Het hoge riet een schuilplaats aan rietvogels als de karekiet. Deze vogels zijn heel schuw, je ziet ze zelden maar herkent ze aan het geluid. Dat geldt ook voor de waterral, een vogel die je niet veel ziet in Nederland. Kenmerkend voor de waterral is dat je hem zelden ziet vliegen, hij verdwijnt meestal lopend tussen het riet.

Hoogopgaand riet domineert het rietland — een schuilplaats voor rietvogels als de karekiet.

Aan de randen van het rietveld groeien ook orchideeën, vooral de in juni bloeiende rietorchis.

Beheer en bedreigingen

Het riet breidt zich steeds verder uit. Elke winter wordt een deel van het riet afgemaaid. Een deel, om de rietvogels niet hun gehele leefgebied te ontnemen. Om de biodiversiteit te verhogen en de natuurwaarde te versterken (maar liefst nog te verhogen), wordt selectief en gefaseerd gemaaid.

Er is volgens de beheerders van SLR in het Ommoordse Veld sprake van een overdaad aan stikstof, dat neerslaat uit de lucht. Dit leidt ook in dit deel van het gebied tot 'verbraming'. Jaar-in jaar-uit breiden de braamstruiken zich verder uit, ondanks dat ze hier iedere winter uitgestoken worden.


10

Paddenpoel

In het deel waar eind jaren tachtig rietplantjes zijn neergezet is ook een paddenpoel aangelegd. Een paddenpoel is een kleine poel die plaatselijk minimaal één meter diep is en waar de omstandigheden geschikt zijn voor de voortplanting van verschillende amfibieën.

De paddenpoel biedt de juiste omstandigheden voor voortplanting van verschillende amfibieën.

Flora en fauna

In dit gebied leven veel kikkers, padden en salamanders. De kikkers zijn niet altijd zichtbaar maar laten zich in het voorjaar en de zomer graag horen. Het gekwaak kan dan tot flinke sterkte oplopen.

De kleine karekiet en de gewone pad.

Daarnaast biedt het hoge riet een schuilplaats aan rietvogels als de karekiet. Deze vogels zijn heel schuw, je ziet ze zelden maar herkent ze aan het geluid.

Beheer en bedreigingen

Doordat het riet zich steeds verder uitbreidt is de paddenpoel verland, nog wel drassig, maar zonder open water. Minder aantrekkelijk voor de kikkers en de padden.

De poel wordt in elk geval 's winters, voor 50% uitgemaaid. Dat levert een mix van eenjarig en overjarig riet op. Kort na het maaien krijgen dan voorjaarsbloeiers als dotterbloemen een kans.

Langs sloten en slootjes

In het Ommoordse Veld liggen langgerekte veensloten (haaks op de Rotte) en enkele dwarssloten.

Veensloten en dwarssloten in het Ommoordse Veld.

11

Sloten en slootjes

De belangrijkste functie van een sloot is de af- en aanvoer van water. Bij een juiste verhouding houden we droge voeten en kunnen gewassen goed groeien.

In het Ommoordse Veld wordt de waterstand in de slootjes geregeld met stuwtjes en duikers. Omdat er veel hoogteverschillen zijn (zie de beleveniswijzer 'Van Water Weten') is het regelen van de waterstand heel complex. Soms staat een pad onder water, soms is een veld te droog.

Flora en fauna

Langs de slootjes van het Ommoordse Veld vind je veel rietkragen. Riet dat in het water staat, werkt als een filter doordat voedingsstoffen (nutriënten) uit het water worden genomen. Het water wordt daardoor schoner.

Een rietkraag met grote lisdodde langs een sloot aan het veenmoeras.

Langs de waterkant zien we o.a. fluitenkruid in het voorjaar en in de zomer kattenstaart en wilgenroosje.

Aan de waterkant zijn veel kattenstaarten en harige wilgenroosjes te vinden. Hollandse berenklauw bloeit van juni tot oktober met witte bloemen.

In de slootjes vind je kroos en kikkerbeet. De wortels van kikkerbeet eindigen onder water in een scherpe punt, alsof ze afgebeten zijn, vandaar de naam kikkerbeet. Rondom de kanovijver tref je planten aan als oeverbies, wolfspoot, lisdodde, haagwinde en gele lis.

Bij de tussenboezem is watermunt en moerasandoorn gezien. Beide planten worden druk bezocht door bijen, hommels en vlinders. Als je het blad van de moerasandoorn kneust heeft dat een onaangename geur. Ze hebben een ontsmettende eigenschap en werden vroeger gebruikt bij sneden en wonden.

Een greep uit de planten die terug te vinden zijn in en om de slootjes: kikkerbeet, haagwinde, gele lis, de moerasandoorn, watermunt en oeverbies.


In de slootjes in het Ommoordse Veld vindt men vele watervogels zoals diverse soorten eenden, meerkoeten, waterhoentjes en blauwe reigers.

In de grotere sloten aan de randen meeuwen zoals de kokmeeuw of het visdiefje.

Er zwemmen in de slootjes ook vissen. In de tussenboezem zwemt onder andere snoek, karper, blankvoorn, baars en ruis- of rietvoorn rond. In de slootjes bij de kinderboerderij wordt vooral veel karper aangetroffen.

Verder zijn er nog talloze waterdiertjes aanwezig zoals de schaatsenrijder, het schrijvertje, de waterkever en het bootsmannetje.

Beheer en bedreigingen

Riet verspreidt zich snel en de sloot raakt snel verstopt. Lang was het de gewoonte om alle sloten in het najaar schoon te maken. Al het riet werd hierbij uit de sloot verwijderd. Tegenwoordig wordt daar anders tegenaan gekeken. In meer sloten mag nu riet blijven staan. Deze sloten worden in het najaar niet geschoond. Ook hier wordt selectief en gefaseerd riet (handmatig) gemaaid — handmatig maaien is vriendelijker voor de aanwezige flora en fauna.

In het jaar daarna staat er naast jong riet, ook oud — overjarig — riet. Dit riet heeft veel waarde voor de natuur én het verfraait het landschap. Een sloot die meerdere jaren niet wordt geschoond verlandt, de grondwaterstand wordt daardoor hoger. Het waterschap en Stadsbeheer houden in de gaten of een sloot nog voldoende haar watervoerende functie behoudt.

Vervuiling van het water door bijvoorbeeld mest, overstort van rioolwater of plastic afval vormt een bedreiging voor een gezonde sloot.

Park in een park

De bewoners van Ommoord waren over de aanleg van een park eind jaren tachtig weinig enthousiast. Zij wilden graag het oorspronkelijke veenweidelandschap met grasland en koeien behouden.

Maar de gemeente Rotterdam wilde de recreatiemogelijkheden uitbreiden door in het midden een parkachtig landschap aan te leggen met wandelpaden en diverse bomen. Aan de zijde van de Wilsonweg werd een heuvel opgeworpen.

Het park met daarin de heuvel, de vijver (geflankeerd door een bosplantsoen) en een lindelaan als ontsluiting. Klik of tik op een cijfer om direct naar de betreffende sectie te navigeren.

12

De heuvel

De heuvel werd opgeworpen met schone grond uit een gronddepot dat elders moest plaatsmaken voor woningbouw. Een uitzichtpunt en voor kinderen een plek om te beklimmen of om in de winter vanaf te sleeën. Naast de heuvel is een speelplek voor honden en daarnaast een sportveld.

De heuvel in de winter van 2021. Klik of tik op het beeld om de video te starten of te stoppen.

Flora en fauna

Het gras wordt hier regelmatig gemaaid. Het is een speelplek met weinig bijzondere flora en fauna.

Grashalmen in de buurt van de heuvel.

Beheer en bedreigingen

De grond van de heuvel is ingeklonken, de heuvel is nu veel lager dan vroeger. Het heeft weinig zin de heuvel op te hogen, de kosten zijn hoog en het effect zal maar tijdelijk zijn. De slappe veenondergrond blijft zakken.

In het sportveld zijn extra drainagebuizen aangebracht om te zorgen dat het droog blijft. De buizen komen uit op de sloot langs de weg en zijn goed te zien.


13

Rondom de vijver

Er kwam een langgerekte vijver met slingerende paden eromheen. Aan de oostkant van de vijver werden picknickweiden gepland, ook werd dit deel gepresenteerd als decor voor een opera. In de vijver wordt veel gevist. Gevaren wordt er nauwelijks.

Verplaats de schuifbalk om het vijveraanzicht in de zomer te vergelijken met dat van de winter.

Flora en fauna

In het parkachtige deel staan veel uitheemse bomen en struiken, dit in tegenstelling tot de rest van het Ommoordse Veld. Sierheesters als rododendrons, romantische bomen als magnolia, prunus en rode beuken.

Eén van de rhododendrons in het park.

Vlak bij de kinderboerderij op de kop van de vijver staat een Kaukasische vleugelnoot, een monumentale boom met een prachtige vorm.

Katjes aan de Kaukasische vleugelnoot in de lente met daarnaast de vleugelnoot in herfsttooi.

Bij deze boom in de buurt groeit armbloemig look, een vrij zeldzame looksoort die eveneens afkomstig is uit de buurt van de Kaukasus.

De ontwikkeling van één van de knoppen in de beverboom (Magnolia Kobus) bij de vijver in zes fases van februari tot maart.

Aan de westkant van de vijver is een hondenstrandje gemaakt. Aan deze kant van de vijver mogen honden loslopen. Lang niet overal mag de hond loslopen zoals u kunt zien op deze pagina.

Beheer en bedreigingen

De aanvankelijk kaarsrechte oevers van de vijver zijn vervangen door natuurlijke oevers met meer biodiversiteit.

De uitheemse bomen en struiken zijn mooi, maar dragen minder bij aan de biodiversiteit dan de inheemse bomen als wilg of eik.


14

Bosplantsoen

Het middengebied wordt aan beide zijden afgesloten door een bosplantsoen.

Flora en fauna

Aan de westzijde staan vijf zilverberken, opvallend door hun witte schors die bij het ouder worden afbladdert.

Aan beide zijden staan lindebomen.

In de buurt van de Wilsonweg bloeien vroeg in het voorjaar de wilde hyacinten uitbundig. Verder in de onderbegroeiing veel brandnetels en braamstruiken.

Enkele plantensoorten in het bosplantsoen: wilde hyacinten, look-zonder-look en eekhoorntjesbrood.

Wat betreft dieren biedt het struikgewas beschutting aan allerlei vogels en vele kleine diersoorten zoals konijnen en hazen, een enkele keer wordt een vos gesignaleerd en er is één waarneming van een ree.

Een kleine bonte specht in actie. Klik of tik op het beeld om de video te starten of te stoppen.

Bonte spechten hoor je roffelen op de boomstammen. Als je een vogel hoort lachen is het de groene specht.

Beheer en bedreigingen

Er zit te veel stikstof in de grond, wat leidt tot overmatige groei van brandnetels en braamstruiken. De braamstruiken dreigen de gehele onderbegroeiing te overwoekeren, een bedreiging voor de gewenste biodiversiteit. Ze worden daarom regelmatig verwijderd.

Braamstruiken overwoekeren regelmatig de gehele onderbegroeiing.


15

Lindelaan

Naast het Kikkerpad dat naar de kinderboerderij voert is een dubbele rij linden geplant. Als je het pad onder de bomen neemt, waan je je in een echt bos. De linden geuren in de zomer heerlijk.

Verplaats de schuifbalk om de lindelaan in verschillende seizoenen te vergelijken.

Flora en fauna

In het vroege voorjaar bloeit onder de lindebomen volop speenkruid. Deze vrolijke gele voorjaarsbode vormt grote pollen die op steeds meer plekken in het Ommoordse Veld te zien zijn.

De naam zou verwijzen naar de vorm van de wortelknollen die op speentjes lijken. De bloemen komen open als de zon schijnt. Na de bloei verdwijnt het plantje bovengronds om in het volgens voorjaar weer tevoorschijn te komen.

De bloemen van het speenkruid openen zich zodra de zon schijnt.

De bloemen komen open als de zon schijnt. Na de bloei verdwijnt het plantje bovengronds om in het volgens voorjaar weer tevoorschijn te komen.

Beheer en bedreigingen

Het bospad is alleen voor wandelaars, het is niet rolstoeltoegankelijk.

Veenweidegebied

In het oostelijk deel van het Ommoordse Veld, tussen het Kikkerpad en de Heidebuurt vinden we een veenweidegebied.

Het veenweidegebied in het Ommoordse Veld bestaat uit twee delen. In het noordelijke deel bevindt zich een hoogstamboomgaard met appelbomen (groene cirkels) en perenbomen (gele cirkels). Klik of tik op een cijfer om direct naar de betreffende sectie te navigeren.

16

Laagveen

Hier zien we waarom het Ommoordse Veld een veenweidegebied genoemd wordt. Het veen is laagveen dat in moerasachtige gebieden gevormd wordt uit onverteerde plantenresten. De afgestorven plantenresten hopen zich op tot een steeds dikkere laag. Uiteindelijk vormt zich dan zompig land dat voor mensen moeilijk begaanbaar is, maar voor dieren een belangrijk leefgebied.

Zo rond het begin van onze jaartelling ligt hier zo’n veenmoeras. Het veen ligt dan hoger dan de Rotte. Tot ver in de middeleeuwen liet men deze gebieden onaangeroerd, want het was er nat en onbegaanbaar en er waren veel muggen.

Vanaf de elfde eeuw ging men de veenmoerassen ontginnen: eerst voor landbouw en later voor veeteelt.

Om het land geschikt te maken voor akkerbouw werden afwateringssloten gegraven. Het gevolg was inklinken van het veen door oxidatie en bodemdaling als gevolg.

Daardoor kwam de polder veel lager te liggen dan de rivier en werd het land weer te nat voor akkerbouw. De boerenbedrijven schakelden over op veeteelt en de productie van melk, boter en kaas.


De typische kenmerken van veenweidegebieden zijn de lange, smalle kavels omgeven door sloten en het ontbreken van omrasteringen, omdat sloten natuurlijke barrières vormen voor schapen en koeien.

Typisch veenweidegebied met lange, smalle kavels omgeven door sloten.

Doordat het grondwater dicht aan de oppervlakte staat, is de bodem drassig. Veel koeien kunnen er niet tegelijk op worden geweid, om het kapottrappen van het weiland te voorkomen.

Het veenweidelandschap behoort binnen Europa tot de oudste en meest oorspronkelijke cultuurlandschappen. In Nederland is het beter bewaard gebleven dan in de ons omringende landen.

Nederlandse schilders als Maris, Roelofs en Weissenbruch legden dit typisch Hollandse landschap met wolkenluchten, koeien en slootjes vele malen vast.

Schilderijen van respectievelijk Weissenbruch, Maris en Roelofs.

Flora en fauna

Veenweiden zijn van oudsher geschikte broedgebieden voor weidevogels zoals de scholekster, kievit, grutto en de tureluur.

Na de uitbreiding van de stad met de wijken Zevenkamp en Nesselande is het areaal voor weidevogels te klein geworden. We zien in het Ommoordse Veld nog slechts de scholekster en een heel enkele kievit.

Wel zijn er eenden te zien en steeds meer ganzen.

Er wonen geen boeren meer in Ommoord, de koeien die er grazen komen van de kinderboerderij.

Infographic koeien

Bovenstaande illustratie toont enkele weetjes over koeien in Nederland (klik om te vergroten).

Beheer en bedreigingen

Om het authentieke veenweidekarakter te behouden is het noodzakelijk dat er koeien of schapen grazen. Nu er geen boeren meer zijn vraagt dat bijzondere aandacht.

Runderen en een doorkijkje naar het centrale deel van de veenweide.

Het is heel belangrijk dat het grondwaterpeil goed geregeld wordt en dat is in dit gebied met wisselende hoogten niet altijd eenvoudig. Alle stuwtjes moeten goed werken om het grondwater op het juiste peil te houden.

Stuwtjes naast de veenweide houden het water op het juiste peil. Dat is ook in de winter van belang.

Ook voor de fruitboomgaard is een juiste grondwaterstand belangrijk. Het kan dat, wanneer de bomen in het veenweidegebied uitgroeien, ze bij een flinke storm gemakkelijk omwaaien.

Een boom wortelt namelijk nooit dieper dan het grondwaterpeil door gebrek aan zuurstof. En in een veenweidegebied staat het grondwater erg hoog.


17

Boomgaard

Hoogstamboomgaard

Boerderijen met fruitbomen zijn karakteristiek voor het Hollands landschap. Ook op kinderboerderij de Blijde Wei vind je fruitbomen.

De hoogstamboomgaard in het Ommoordse Veld is in 2012 geplant na een bewonersinitiatief. Het fruit is bestemd voor de bewoners van Ommoord. Jaarlijks wordt er een plukdag of oogstfeest georganiseerd.

Flora en fauna

De boomgaard trekt veel insecten aan en vogels die insecten eten. Als het fruit rijp is doen spreeuwen en halsbandparkieten zich tegoed aan de oogst.

Appelbomen

De volgende appelrassen zijn hier geplant:

Schone van Boskoop, Notarisappel, Bramley's Seedling en de Sterappel.

Bramley's Seedling (foto: David Wright - Wikipedia)

De appelbomen (roze bloempjes) staan eind april in bloei.

Afhankelijk van het ras kan er geplukt worden ergens in de periode van september tot en met oktober.

Perenbomen

De volgende perenrassen zijn hier geplant:

Saint Remy, de Zwijndrechtse wijnpeer en de Legipont.

De peer Saint Remy (foto: Arie den Toom - Wikipedia)

De perenbomen (witte bloempjes) staan begin april in bloei.

Bescherming

De stammen van de bomen zijn met behulp van boomkorven beschermd tegen het vee.

Boerderijen met fruitbomen zijn karakteristiek voor het Hollands landschap. Ook op kinderboerderij de Blijde Wei vind je fruitbomen, zoals de zoete kers en perenbomen.

Iedere soort heeft z’n eigen specifieke eigenschappen en toepassingen. Daarom is het belangrijk deze rassen voor uitsterven te behoeden.

De appels en peren die bij de groenteboer te koop zijn, zijn vanuit deze oude rassen doorgekweekt.

Beheer en bedreigingen

Om mooie en gezonde bomen te krijgen, moet er vakkundig gesnoeid worden. Of de bomen goed fruit dragen is mede afhankelijk het weer in het voorjaar. Als de bloesem bevriest, is de oogst slecht.

Insecten en schimmels kunnen een boom aantasten. In dit natuurgebied worden die natuurlijke vijanden niet bestreden. Soms gaat de plukdag dan niet door.

Waarnemingen

In deze beleveniswijzer hebben wij een inventarisatie gemaakt van planten, bomen en dieren die je kunt tegenkomen in het Ommoordse Veld, maar we hebben ons beperkt tot enkele veel voorkomende soorten die zeker te zien zijn. Wij hopen met hulp van bezoekers steeds vollediger te worden.

Onderstaande kaart is een citizen science-initiatief, die iedereen die dat wil, de mogelijk geeft om zijn of haar waarneming te delen met bezoekers van deze beleveniswijzer. Uw bijdrage kan meerwaarde bieden aan de gemeente voor beleid en uiteraard aan iedereen die het Ommoordse Veld een warm hart toedraagt.

Ziet u iets interessants, geeft u dit dan via deze pagina door. Weet u niet wat u ziet, gebruik dan apps zoals Obsidentify, Plantnet of Birdnet om te achterhalen wat het is.

Deze kaart toont waarnemingen van bezoekers van deze beleveniswijzer. Klik op een blauwe pin om de waarneming te bekijken. Indien er veel waarnemingen in eenzelfde gebied zijn gedaan, dan zijn deze gegroepeerd in een paarse cirkel. Het cijfer in de cirkel geeft het aantal waarnemingen weer. Klik op een paarse cirkel om de waarnemingen direct te bekijken, of zoom verder in om de exacte locatie te zien. Gebruik de [+] en [-] knoppen in de linkerbovenhoek van de kaart om in- en uit te zoomen.

Wandeling

Verken nu zelf het Ommoordse Veld! Wandelaars, natuurliefhebbers en recreanten komen ruim aan hun trekken. Tijdens deze wandeling leiden we u achtereenvolgens door oer-Hollands landschap, rietland, langs sloten, het park in een park en het veenweidegebied.

Naar de wandeling >

Over deze website

Deze beleveniswijzer is onderdeel van een serie beleveniswijzers over het Ommoordse Veld. Het doel van deze serie is bezoekers bewust te maken van wat nodig is voor goed beheer van het Ommoordse Veld en welke onderdelen daarvan fysiek gezien en beleefd kunnen worden.

De ontwikkeling van de beleveniswijzer 'Flora en Fauna' is mede mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Prins Alexander.

Heeft u opmerkingen?

Stuur dan een e-mail naar ommoordseveld@upcmail.nl

Beeldmateriaal

Elke afzonderlijke afbeelding is auteursrechtelijk beschermd. Klik op het camera-pictogram in de afbeelding om de eigenaar van het auteursrecht te bekijken.

Geo-data, concept & realisatie